România
Judetul Alba
Primaria Cugir

DISPOZIȚIA nr. 321 din 21-7-2012

privind aprobarea alocaţiei pentru sustinerea familiei

Primarul orasului Cugir

DISPUNE:

Art. 1 Se constată că în Registrul special de înregistrare a cererilor depuse pentru acordarea alocatiei pentru susţinerea familiei au fost înscrise între 17-4-212 și 18-7-2012 un număr de 3 cereri.

Art. 2 Se stabilește, începând cu data de 1-5-2012 pentru perioada 1-5-2012 – 1-2-2013, dreptul la alocatie pentru susţinerea familiei unui număr de 3 familii sau persoane singure, cuantumul pentru fiecare beneficiar fiind prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 Pentru familiile care nu indeplinesc conditiile de acordare se vor emite dispozitii de neacordare a alocatiei pentru sustinerea familiei.

Art. 4 Modul de soluționare a cererilor se transmite beneficiarilor de alocaţie pentru susţinerea familiei, prin grija Serviciului Public de Asistență Socială Cugir.

Art. 5 Titularii prevăzuți în anexa la prezenta dispoziție au obligația de a aduce la cunoștința primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 10 zile de la data modificării.

Art. 6 Plata drepturilor pentru alocaţia de susţinere a familiei se asigură de către Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba pe bază de mandat poştal, sau după caz în cont curent personal sau in cont de card.

Art. 7 Împotriva prezentei dispoziții se poate depune plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 8 Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată către Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Primarul orasului Cugir
Ing. Teban Adrian
Avizat pentru legalitate
Secretarul orasului Cugir
Jr. Pastiu Ioana
România
Judetul Alba
Primaria Cugir

ANEXĂ
La dispoziţia nr.321/21-7-2012
privind aprobarea alocaţiei pentru sustinerea familiei

Nr. Crt. Titular Adresa Membri de familie Venit/membru Alocație
1 Ionescu Primus
1020304410014
Cugir Str.Principala Nr.8 1 0.00 50.00
2 Popescu Secundus
1020304410022
Cugir Str.Secundului Nr.12 Sc.F Ap.3 6 0.00 30.00
3 Vasilescu Tertius
1020304410030
Cugir Str.Tertilor Nr.2A Ap.105 3 0.00 100.00