România
Judetul Alba
Primaria Cugir

DISPOZIȚIA nr. 457 din 15-5-2012

privind restabilirea dreptului la venit minim garantat

Primarul orasului Cugir

DISPUNE

Art. 1 Se constată că în Registrul special de înregistrare a cererilor depuse pentru asistență socială au fost înscrise între 27-6-2007 și 23-4-2012 un număr de 2 cereri.

Art. 2 Se restabileste dreptul la plata venitului minim garantat unui număr de 2 familii sau persoane singure, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 Modul de soluționare a cererilor se transmite titularilor de asistență socială, individual, prin grija Serviciului Public de Asistență Socială Cugir.

Art. 4 Titularii prevăzuți în anexa la prezenta dispoziție au obligația de a aduce la cunoștința primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificării.

Art. 5 Împotriva prezentei dispoziții se poate depune plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 6 Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată către Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Primarul orasului Cugir
Ing. Teban Adrian
Avizat pentru legalitate
Secretarul orasului Cugir
Jr. Pastiu Ioana
România
Judetul Alba
Primaria Cugir

ANEXĂ
La dispoziţia nr.457/15-5-2012
privind restabilirea dreptului la venit minim garantat

Nr.
Crt.
Titular Adresa Suma
Nume Prenume CNP Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sect. Localitate Oficiu postal Cod postal
1 Ionescu Primus 1020304410014 Str.Principala 6 Cugir Cugir     183.00
2 Popescu Secundus 1020304410022 Str.Secundului 11 A 17 Cugir Cugir     133.00